ilmihal... Učitavanja Sadržaja...

ISLAM

 

Šta je Islam?
Islam je dragovoljna predanost Allahu dželle šānuhu u svakoj misli, osjećanju i poslu. Islam je vjera koju je objavio Allah dželle šanuhu preko Svoga posljednjeg poslanika Muhammeda cijelom čovječanstvu. Islam uči da postoji samo jedan Bog, Allah, koji sve stvara, održava i rastvara. Islam uči da postoji materijalni i duhovni svijet i da pored ovog prolaznog života postoji vječni život poslije smrti, Ahiret, i Sudnji dan, kada će ljudi pred Bogom delle šānuhu polagati raune za svoja djela. Islam predstavlja sistem istina datih u Kur'anu kao posljednjoj Božjoj objavi. Islam vodi napretku i sreći čovječanstva, a njegovi propisi i načela važe za sve prostore, vremena i prilike. Islam propisuje održavanje tjelesna i duševne higijene. Islam uči da, kad volimo, to činimo u ime Allaha dželle šānuhu, i kad mrzimo, to također činimo u ime Allaha dželle šānuhu. Islam naređuje sve što je dobro i korisno, a zabranjuje sve što je štetno.

Ko su muslimani?
Muslimani su one osobe koje su prihvatile islamsko učenje kao putokaz u svom životu. Muslimani iskazuju svoju pripadnost islamu kroz:
- islamsko vjerovanje da je samo jedan Bog, Allah dželle šanuhu,
- izvršavanje islamskih dužnosti (šehadet, namaz, post, zekat i hadž),
- ponašanje prema islamskim propisima...

Šta smo mi po vjeri?
Mi smo po vjeri muslimani i muslimanke. Svoju pripadnost islamu muslimani iskazuju kratkom obavezom pred Allahom koja glasi: »Ja srcem vjerujem i jezikom izjavljujem nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed savršeno predan Allahu i Njegov poslanik.« Ovu obavezu pripadanja islamu trebamo naučiti izgovarati na arapskom jeziku. EŠ-HEDU EN LĀ-ILAHE ILLELLĀH VE EŠ-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESŪLUHŪ . Ova obaveza Allahu delle šanuhu u našem narodu se naziva šehadet ili Kelime-i šehadet. Svaki musliman i muslimanka mora naučiti izgovarati ovu kratku obavezu pripadanja svojoj vjeri. Šehadet muslimani izgovaraju u svim životnim prilikama, kada su u dobru i veselju i kada su u nevoljama, patnjama i kušnjama. O ovoj obavezi vjeri lijepo je i razmišljati i svojim razumom se opredijeliti za Božiju jedinost i Muhammedovo poslanstvo, a to znači čvrsto vjerovati u šehadet.

Šta je Kur'an?
Kur'an je Božija knjiga u kojoj je Uzvišeni Allah objavio vjeru islam Muhammedu-alejhisselām s ciljem da je prenese i objasni ljudima kako bi primjenom tog zakona postigli sreću na ovom i budućem svijetu.Kur'an nas uči:

- šta i kako treba vjerovati,
- koje islamske dužnosti treba vršiti i kako, te
- kako se ljudi trebaju vladati.

Kur'an nije samo vjerozakonik. On je savršeni zbornik moralnih propisa, izvor pravnih normi i društvenih zakonitosti. Kur'an zahvata i opću povijest, pedagogiju, sociologiju, astronomiju, arheologiju, medicinu, biologiju, fiziku, matematiku i druge društvene i prirodne znanosti. Danas Kur'an potiče mnoge naučnike Zapada i Istoka različitih profila da ga proučavaju i otkrivaju istine i upute za cjelovit razvoj pojedinca i zajednice.